Wet BAG wijzigt op 1 juli 2018

Wet BAG wijzigt op 1 juli 2018

De beoogde datum voor de inwerkingtreding van de wijziging van de wet- en regelgeving Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is 1 juli 2018.

Na ondertekening van het Koninklijk Besluit tot de inwerkingtreding en publicatie daarvan in het Staatsblad is de datum officieel vastgesteld. Hierover zullen de bronhouders van de BAG formeel geïnformeerd worden. De nieuwe regelgeving wordt gevormd door de wet, het besluit en de ministeriële regelingen. Snel na de inwerkingtreding is op ‘wetten.overheid.nl’ de integrale, leesbare versie van de nieuwe wet te vinden. 

Achtergrond
In 2014 heeft de auditdienst Rijk, de interne auditdienst van de Rijksoverheid, de BAG geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam een aantal aanbevelingen op het gebied van kwaliteit, inhoud, structuur en organisatie van de BAG naar voren. In 2015 en 2016 zijn de aanbevelingen door het Kadaster, Geonovum en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgewerkt. Dit gebeurde in nauw overleg met het BAG Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAG BAO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en andere belanghebbenden van de BAG. De voorbereidingen op de invoering van BAG 2.0 in 2018 zijn begonnen. Wat houdt BAG 2.0 in en wanneer gaan de wijzigingen in? Op dit moment richt het Kadaster zich met haar informatie over BAG 2.0 met name op de bronhouders. De feedback van bronhouders worden meegenomen in de informatie specifiek gericht op afnemers. Deze informatie volgt dan ook op een later moment.

Ministeriële regeling
De ministeriële regeling is de meest concrete uitleg van de wet. In de regeling wordt verwezen naar de nieuwe Catalogus BAG en de koppelvlakspecificaties. Deze regeling wordt drie maanden voordat de nieuwe BAG ingaat gepubliceerd. Daarnaast komt er in 2018 een ministeriële regeling over de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht. 

Planning

 

Wat houden de wijzigingen in?
De belangrijkste wijzigingen van de BAG gaan over de structuur van de wet- en regelgeving. Zo kan er straks flexibeler ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen zonder dat er een wetswijziging hoeft plaats te vinden. Daarnaast wordt de inrichting van de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht gewijzigd. De verantwoording is meer gericht op resultaten dan processen. De BAG-producten worden aangepast op de BAG Catalogus 2018, te beginnen met de specificaties van BAG Extract. In de loop van 2018 volgt een gedetailleerde planning met de publicatie van de specificaties van de overige BAG-producten. 

Website Kadaster

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top