VGI-Support ontwikkelt nieuw platform Mutatiemelden

VGI-Support ontwikkelt nieuw platform Mutatiemelden

Functies en verwerkingsproces applicatie aangepast


Bronhouders van de BAG en BGT en beheerders van de BOR laten zich vaak ondersteunen door een marktpartij voor inwinning van de wijzigingen in de buitenruimte. Om aan de kwaliteit- en actualiteitseisen te kunnen voldoen, is daarvoor vaak behoefte aan een efficiënte en gebruiksvriendelijke applicatie voor het melden, afhandelen en bewaken van inwinverzoeken vanuit verschillende invalshoeken. Om dit proces voor haar klanten eenvoudiger en inzichtelijker te maken, heeft VGI-Support samen met Merkator, Ritense en de gemeenten Asten en Someren het onlineportaal www.mutatiemelden.nl ontwikkeld en gelanceerd.

Door de redactie

De openingspagina van Mutatiemelden.nl waarin de gebruiker kan kiezen om een mutatie te melden of de zelf gemelde mutaties in te zien.

VGI-Support is een landelijk opererende specialist op het gebied van de geo-gerelateerde Basis- en Kernregistraties BGT, BAG, BOR, WOZ, BRK, BRO en WIBON. Haar klantenkring bestaat uit ruim 170 gemeenten, waterschappen, provincies en belastingsamenwerkingsverbanden. De missie van VGI-Support is daarbij om te streven naar zoveel mogelijke integrale data-inwinning en synchronisatie van registraties onderling.
VGI-Support stelde gedurende enkele jaren aan zo’n veertig opdrachtgevers een webapplicatie beschikbaar voor het melden van inwinverzoeken. De ondersteuning voor het onderliggende platform liep echter ten einde en op basis van de feedback van een aantal gebruikers is daarom medio 2019 gestart met een geheel nieuw ontwerp en bouw van de applicatie Mutatiemelden.nl. “Bij het maken van het nieuwe platform hebben we niet alleen gekeken naar de functionaliteiten die we de eindgebruikers konden bieden, maar ook naar de manier waarop we het verwerkingsproces efficiënter kunnen maken en procesmatig kunnen ondervangen”, vertelt Lennart Koop, operationeel directeur VGI-Support.
“Voor deze ontwikkeling hebben we de handen inéén geslagen met onze partner Merkator, die voor de ondersteuning van workflow gebruik heeft gemaakt van de expertise van Ritense. Voor de ontwikkeling is een projectteam geformeerd met projectleiding en gebruikers vanuit VGI-Support en ontwikkelaars vanuit Merkator en Ritense. Daarnaast werden twee eindgebruikers toegevoegd aan dit team. De kennis en ervaring, zowel van de opdrachtgevende als opdrachtnemende kant, in combinatie met technische knowhow en nieuwe mogelijkheden is uiteindelijk een goede greep gebleken en leverde het gewenste resultaat.”

Mutatiemelden stap 1. Na het kiezen voor ‘meld mutatie’ komt de gebruiker op deze pagina. Pand waarvoor definitieve geometrie ingewonnen moet worden, wordt aangeklikt en licht op.

Gebruikersinput
De twee eindgebruikers die betrokken waren bij de ontwikkeling van Mutatiemelden.nl zijn Louis Loomans, beheerder vastgoedinformatie en Stevan Leppink, BAG-beheerder bij de gemeente Asten en Someren. “In onze organisatie werd het oude mutatiemeldsysteem gebruikt door vier medewerkers, zowel BAG-, BGT- als BOR-beheerders”, vertelt Loomans. “Deze medewerkers zijn allen onderdeel van het Team Informatievoorziening en Automatisering voor beide gemeenten waarbinnen onder andere het beheer van de BAG, BGT, WkpB, de Makelaar en BRK-ontsluiting zijn ondergebracht. Het gebruik hiervan is verankerd binnen het toegepaste BAG-BGT-proces, van voorlopige tot definitieve geometrie, en heeft daarmee voor een pragmatische aanpak van het behoud van de BGT-BOR-aansluiting gezorgd.”

Mutatiemelden stap 2. De gebruiker geeft aan wat verwacht wordt van de inwinning.

Loomans en Leppink gaven input aan het ontwikkelteam over specifieke verbeteringen voor de eindgebruiker die met name gericht waren op performance, gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid van de meldingen en het gemakkelijk kunnen volgen van de status en termijnen van de meldingen. Gedurende een periode van een half jaar is door middel van meerdere ontwikkelsprints toegewerkt naar de eerste versie van Mutatiemelden.nl.
Gedurende deze fase is het projectteam vier keer bij elkaar gekomen, waarbij aandacht was voor wensen vanuit de meldende organisatie en wensen vanuit de verwerkende organisatie met alle efficiency en import/export/integratie-mogelijkheden. Leppink vertelt dat dit een interessant proces was: “Het vergde wel wat tijd om de terminologieën, die voor vakidioten geen toelichting nodig hebben, duidelijk te krijgen bij de ontwikkelaar/consultant, maar dat zorgde wel voor levendige discussies. Tegelijkertijd bood dit kansen omdat de ontwikkelaar/consultant echt out of the box dacht en ervaringen van andere ontwikkeltrajecten meebracht. Daardoor kon deze met een frisse kijk op de materie verbeteringen voor de gebruiker aandragen. In deze sessies zijn op die manier dan ook grote stappen met elkaar gezet, wat uiteindelijk geleid heeft tot de implementatie van de benodigde functies.”

Mutatiemelden stap 3. Voor het definitief plaatsen van de melding krijgt de gebruiker een overzicht om een laatste check te doen. Indien akkoord wordt de melding geplaatst.

Procesbewaking
Inmiddels is Mutatiemelden.nl in gebruik genomen door de gemeenten Asten en Someren, en door alle andere opdrachtgevers van VGI-Support waar sprake is van periodieke inwinning (en verwerking) van mutaties. Loomans en Leppink stellen dat de nieuwe applicatie merkbaar beter aansluit op het proces binnen de eigen organisatie dan voorheen door het overzicht en procesbewaking. Loomans: “De applicatie bevat de juiste functies, biedt een goede performance en oogt ook mooi en fris. De ingebouwde procesondersteuning en uitwisseling van informatie zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen VGI-Support en al haar klanten. En dit alles draagt bij aan een verdere optimalisatie van de afstemming en kwaliteit van de diverse (basis)registraties. Een essentiële zaak, gelet op de ontwikkelingen richting een Samenhangende ObjectenRegistratie.”

Van links naar rechts, staand: John Joosten (Merkator) en Jaap Bakker (Ritense); zittend: Stevan Leppink en Louis Loomans (beiden werkorganisatie Asten & Someren), Lennart Koop en Brian Pauw (beiden VGI-Support).

Geoflow
Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat het hele werkproces van melden tot en met verwerken en aanmelden bij de landelijke voorziening zo efficiënt mogelijk verloopt. Dat vergt zorgvuldige communicatie en inzicht in het proces op elke gewenste tijd en voor elke individuele melding. Vergelijkbaar met het kunnen volgen van een online postbestelling bij een willekeurige webshop. Mede om die reden is als basis voor de techniek het platform Valtimo van Ritense gekozen, aangezien dit sterk is in workflow en proces- en dicisionmanagement. Merkator verrijkt dit platform met geografische intelligentie. Op basis van geografische informatie worden procesonderdelen gestart en bepaalde beslissingen genomen tijdens het proces. Geografie is daarbij de basisinformatie waar het allemaal om draait.
Op deze manier hebben de betrokken partijen allen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de oplossing: een ‘Geoflow’ die eenvoudig uitbreidbaar is en voor alle toepassingen is in te zetten waar geo en workflow samenkomen.

Website Mutatie Melden

Website VGI Support

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top