TU Delft start onderwijsprogramma voor spoor

TU Delft start onderwijsprogramma voor spoor

De TU Delft start in september 2017 met twee onderwijsprogramma’s voor het spoor en de civiele sector.

Daarin staan het ontwerpen en het construeren van innovaties en verbeteringen aan de hand van data-analyses centraal. De universiteit speelt hiermee in op de de ontwikkeling dat asset management steeds belangrijker wordt in de spoorsector. “Verbeteren van prestaties en toch ook reduceren van de kosten zijn uitdagingen voor alle spelers in de railsector”, aldus de TU Delft. Het beheer en onderhoud van railinfrastructuur is gericht op betrouwbaarheid, punctualiteit en veiligheid. Vervoerders, verladers en reizigers hechten immers grote waarde aan betrouwbare infrastructuur en punctueel veilig vervoer per trein, tram en metro. “Rail asset management is dan ook voor een belangrijk deel ingericht op de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en vooral ook veiligheid. Daarnaast wordt gestuurd op kostenreductie. Investeringen in het spoor moeten leiden tot verbetering op de genoemde aspecten maar echter ook tot een verlaging van kosten”, meldt de universiteit.

Spoorsector

Op het gebied van ‘condition monitoring’ en prestatiemetingen heeft de spoorsector belangrijke stappen gezet, door gebruik van big data over de spoorweginfrastructuur en spoorwegmaterieel. “De technologieën voor monitoring en data-analyse in de spoorsector zijn dan ook vergevorderd en de ontwikkelingen om direct inzicht te krijgen in de staat van infra en materieel gaan steeds verder.” Voor beheerders van rail assets speelt ook voorspelbaarheid van onderhoud een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Voorspelbaar onderhoud en ‘preventive maintenance’ helpt bij het optimaliseren van de beschikbaarheid van infra en voertuigen. Reizigers en vervoerders kunnen tijdig worden geïnformeerd en maatregelen om de overlast te beperken, kunnen zorgvuldig worden gepland.

Onderhoud

Een voorwaarde voor voorspelbaarheid van onderhoud in het spoor is het verkrijgen van vroegtijdig inzicht in het ontstaan van schade in de spoorstaven. De sectie Railbouwkunde van de TU Delft doet daarom onderzoek op twee vlakken: fundamenteel inzicht in initiatie van railschade enerzijds en anderzijds methoden om via big data-analyses het beginstadium van vermoeiingsschade in het contactvlak tussen wiel en rail vast te stellen. “Zo kunnen dan tijdig maatregelen worden genomen om onderhoud te optimaliseren en kostbare reparaties of vervangingen te voorkomen. De onderzoeken richten zich onder meer op algoritmes in software om aanwijzingen van spoorschade uit grote hoeveelheden data te filteren, het verband tussen degradatie van de railinfrastructuur en trillingen, monitoring van verzakkingen met satellietdata en optimaliseren van materiaaleigenschappen van spoorstaven ten aanzien van contactschade en onderhoud.”

Asset management

Een belangrijk onderdeel van asset management is het doorvoeren van verbeteringen en het nemen van preventieve maatregelen aan de hand van metingen en analyses. De kennis uit de onderzoeken van de TU Delft wordt dan ook gebruikt in twee onderwijsprogramma’s om resultaten van monitoring en prestatiemetingen in te zetten voor het ontwerpen en specificeren van elementen en onderdelen van het spoor. Het professional doctorate in Engineering (PDEng) in Civiele Techniek van de universiteit is bedoeld voor jonge ingenieurs die zich willen richten op het ontwerpen van vernieuwingen en innovaties in de civiele sector, waaronder dus ook het spoor. Het is de bedoeling dat zij zich gaan richten op een aantal actuele vraagstukken in de railsector.

Railinfra

Daarnaast is er de module Rail Asset Management van het profed programma in Rail Engineering. Deze is gericht op het oplossen van actuele vraagstukken op het gebied van railinfra-beheer met de beschikbare methoden en technieken en vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de interactie tussen infrastructuur en materieel. De module vindt plaats in het vierde kwartaal van dit jaar en is bijzonder geschikt voor medewerkers en managers die verantwoordelijk zijn voor het plannen en uitvoeren van onderhoud van railinfra voor trein, tram en metro.

Website Professional Education in Rail Engineering

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top