NEO monitort klimaatbeleid; oplossingen voor lokale overheden

NEO monitort klimaatbeleid; oplossingen voor lokale overheden

Door het veranderende klimaat zijn overheden genoodzaakt hun beleid meer en meer te richten op de beheersing van klimaatverandering. Twee belangrijke aspecten hierin zijn de monitoring van vergroening van particuliere tuinen en openbare ruimte en de monitoring van de temperatuur in een bebouwde omgeving. 

NEO zet een aantal methodes in die monitoring van klimaatverandering mogelijk maken. De BGT is klaar en wordt door geo-ICT-bedrijf NEO gebruikt als informatiebron voor diverse gebruikstoepassingen. NEO gebruikt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als basis voor het monitoren van veranderingen in de waterdoorlatendheid van objecten. De waterdoorlatendheid hangt samen met het relatieve oppervlak dat begroeid respectievelijk verhard is.
 
Verharding/begroeiing per BGT-object/particuliere tuin
NEO brengt verhard, begroeid en onbegroeid oppervlak in beeld van particuliere voor- en achtertuinen en bedrijfsterrein binnen de bebouwde kommen. Het bedrijf maakt gebruik van winter- en zomerbeelden, AHN3-data, boomregister en BGT als grondstof in een 3D-analyse.

 

 
Thermische monitoring
De Landsat8 thermische sensor meet in twee golflengtegebieden die samen een goed meetinstrument vormen voor oppervlaktetemperatuur met een pixelgrootte op de grond van 100 bij 100 meter. Landsat8 data is als open data beschikbaar van de zomers van 2013, 2014, 2015 en 2016. De tijdserie kan leiden tot uitspraken over de lokale verschillen in temperatuur die samenhangen met veranderingen in verharding en het verdwijnen van bomen.
 
 
 
Monitoring met optische satellietbeelden
Het Satellietdataportaal beschikt sinds maart 2017 over meer gedetailleerde satellietdata dan in de periode 2012-2016. De maximale resolutie van SPOT en SPOT7-data bedraagt 1,5 meter als product. De gemeten resolutie is 2,2 meter. Deze resolutie is onvoldoende om op het niveau van de achtertuin een kwalitatief goede uitspraak te doen over verharding. De mate van begroeiing is op deze wijze wel in beeld te brengen, maar door de geringe vergelijkbaarheid van seizoenen en jaren biedt deze methode nu nog geen solide resultaat. Met het beschikbaar komen van hogere resolutie satellietdata zoals ‘Zo Open Mogelijke Data’ in het satelliet-dataportaal in Nederland wordt het wel haalbaar vergroening te monitoren.
Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top