Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptie in Nederland

Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptie in Nederland

De totale kosten om Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering bedragen 42 tot 83 miljard euro. Als er geen maatregelen worden genomen bedraagt de schadeverwachting als gevolg van extreme weersomstandigheden tot 2050 36 tot 62 miljard euro. Dit heeft ingenieursadviesbureau Sweco berekend in haar rapport ‘Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptatie in Nederland’.

Voor het eerst is inzichtelijk gemaakt wat de totale kosten van maatregelen zijn om Nederlandse steden aan te passen op klimaatverandering in relatie tot de schadeverwachting. Hierbij is gekeken naar de maatregelen en schademechanismes voor wateroverlast, hitte en droogte.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • De totale kosten van de maatregelen om schade als gevolg van extreme weersomstandigheden te voorkomen bedragen 42 tot 83 miljard euro, afhankelijk van het gehanteerde klimaatscenario. Per inwoner gaat dit om een bedrag van ca. 75 tot 150 euro per jaar. Met deze maatregelen wordt de verwachte schade niet naar nul terug gebracht. Er blijft een restopgave over voor weerssituaties die extremer zijn dan waarmee nu rekening is gehouden bij maatregelen.
  • Tot 2050 kunnen de Nederlandse steden een maximale schade van ca. 36 tot 62 miljard euro verwachten als gevolg van extreme weersomstandigheden, afhankelijk van het gehanteerde klimaatscenario. Per inwoner gaat het om zo’n 65 tot 115 euro per jaar. Het gaat hierbij o.a. om schade als gevolg van wateroverlast in woningen, straten en sporen, de daling van arbeidsproductiviteit en de toename van ziekenhuisopnames en sterfgevallen door hittestress en de schade aan houten paalfunderingen en wegen door droogte.

Alex Hekman, Business director Water van Sweco: “Uit onze berekeningen blijkt dat de kosten voor maatregelen bij een hoog adaptatieniveau op landelijk niveau vergelijkbaar of hoger uitvallen dan de vermeden schade. Hoe dan ook leiden de enorme bedragen voor maatregelen onvermijdelijk tot lastenverhoging voor burgers en bedrijven. Het is daarom verstandig om bij het opstellen van lokale uitvoeringsprogramma’s onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit van maatregelen. Wanneer structurele maatregelen niet kosteneffectief zijn, kunnen gemeenten overwegen om te kiezen voor een lager adaptatieniveau waarmee schade van de meest extreme situaties wordt geaccepteerd, of kan de gemeente kiezen voor het toepassen van goedkopere nood- of herstelmaatregelen, of bijvoorbeeld het inrichten van een herstelfonds”.

Oproep voor landelijke uitgangspunten
Sweco werkt voor bijna alle Nederlandse gemeenten. Het ingenieursadviesbureau observeert dat klimaat-adaptieve nieuwbouw en herstructurering maar moeizaam op gang komt. Een belangrijke oorzaak is in Sweco’s ogen het ontbreken van landelijke ontwerprichtlijnen. Hierdoor ontstaat het risico dat in het aankomende decennia onnodig extra kosten moeten worden gemaakt. Ook ontstaan voor burgers en bedrijven grote verschillen in het adaptatieniveau. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Sweco doet daarom een oproep voor het vaststellen van een landelijk minimaal adaptatieniveau dat als vertrekpunt geldt voor nieuwbouw en herstructurering.

Alex Hekman: “Ondanks de grote aandacht voor klimaatverandering vindt er, in een groot deel van de projecten waarbij wij betrokken zijn, nog altijd een weinig concrete doorvertaling plaats naar een klimaat adaptief ontwerp. Er ontstaat een steeds groter risico dat wijken die vandaag gebouwd worden in de komende decennia tegen hogere kosten alsnog aangepast moeten worden. Een landelijk minimaal adaptatieniveau voor nieuwbouw en herstructurering, dat ruimte laat voor lokaal maatwerk, kan de aanpak van klimaatadaptatie versnellen”.

Klik hier voor de volledige White Paper.

 

Website Sweco

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top