Laat de Digital Twin voor je werken

Laat de Digital Twin voor je werken

Resultaten Round Table

Hoe is de digital twin in te zetten om te komen tot nieuwe inzichten en toegevoegde waarde voor de business? Dit was een van de onderwerpen van de Ordina kennissessie georganiseerd in samenwerking met Heliview begin maart dit jaar. Tien deskundigen van organisaties als Port of Rotterdam, Eneco en DHL, spraken met elkaar over deze en andere vraagstukken rond het thema digital twin, waarin Geo-ICT een belangrijke rol vervult. 

Door Mascha van Hardevelt en Harco de Jager

De opkomst van de digital twin zorgt voor tal van vragen: wie is eigenaar van de data, wie betaalt en hoe wordt de juistheid van de gegevens gewaarborgd?

De toegevoegde waarde van een digital twin ontstaat als verschillende partijen (organisaties, teams, afdelingen) eigen data inbrengen, intensief informatie uitwisselen en gezamenlijk werken aan forecasting. Harco de Jager, unitmanager Ordina Geo-ICT, licht toe: “Een van de belangrijke conclusies tijdens de sessie was dat het essentieel is om bij zo’n samenwerking goed na te denken over vragen als: Wie is eigenaar van de data? Wie betaalt er wanneer de oorspronkelijke functie van de data vervalt en anderen deze data gebruiken?

Wie neemt de verantwoordelijkheid voor het geheel van de digital twin? En, hoe belangrijk is de volledigheid en juistheid van data om met de digital twin aan de gang te kunnen gaan?”
De digital twin zien wij als samenstel van diverse datasets die gezamenlijk een digitale weergave vormen van de fysieke werkelijkheid. Hier vormen de ruimtelijke data een belangrijke component omdat de fysieke werkelijkheid zich ergens bevindt en daarmee een locatie en afmetingen heeft, dit betreft alle dimensies, tijd en schaal.

Eigendom van data
In het kader van verantwoordelijkheid voor de digital twin is het van belang om duidelijk te hebben of en op welke wijze deze aansluit op de visie van de organisatie. Het eigendom van de data zoals aanwezig binnen de digital twin ligt bij de organisatieonderdelen die hier het meest toegevoegde waarde uit kunnen halen en het grootste belang hebben. Ordina beschikt over een Data Journey-aanpak, een beproefde aanpak waarmee het bedrijf klanten helpt om verantwoordelijkheid, eigendom en toegevoegde waarde van data − en daarmee digital twin − te definiëren en daarmee te helpen in de ontwikkeling tot een intelligente en datagedreven organisatie. Het verdient aanbeveling om het geheel van de digital twin hoog in de organisatie te borgen, inclusief de inrichting van de ondersteuning voor regie en administratie van de verschillende datasets die samen de digital twin vormen. Hierbij is het van belang om naast de metadata (zoals bron, kwaliteit, frequentie en datum inwinning) ook vast te leggen voor welk doel de data worden benut, alsook welke investering hiermee is gemoeid.

Monitoren werkelijk gebruik
Op basis van het uitgangspunt ‘wie betaalt, bepaalt’ lijkt het eigendom van de data structureel geregeld, maar in de praktijk blijkt dat data veelal ook op andere wijze en ook door andere belanghebbenden worden gebruikt. De Jager: “Door het monitoren van het werkelijk gebruik van de verschillende datasets kan in overleg gekomen worden tot een meer evenredige verdeling van de kosten die met het onderhouden van de individuele datasets zijn gemoeid. Ook bij het wegvallen van de oorspronkelijke functie kan daarmee de continuïteit worden geborgd. Voor alle partijen is het duidelijk wie, al dan niet gezamenlijk, eigenaar zijn van de data en hoe het zit met het gebruik en de hiervoor benodigde investering.”
“Het opbouwen van de digital twin start veelal met het bundelen van de datasets zoals deze al aanwezig zijn”, vervolgt De Jager. “Echter, door het combineren wordt duidelijk dat de kwaliteit en volledigheid hiervan niet altijd het gewenste niveau heeft. Op zich hoeft dit geen enkel probleem te zijn en kunnen ook nu al informatieproducten op deze data worden gebaseerd, mits de kwaliteit van onderliggende data wordt meegegeven. Bij de Schiphol Group wordt op deze wijze ook met onvolledige data gewerkt. Dit geeft meteen ook de noodzaak aan om te investeren in het op het gewenste niveau krijgen van kwaliteit en volledigheid.”

De Jager: “We kunnen concluderen dat AI, machine learning en sensoring beloften bieden maar ook een valkuil vormen. Wie geen betekenis kan geven aan data en de kwaliteit niet kent, heeft alsnog niks. Het gaat in eerste instantie om het inwinnen, beheren en actueel houden van data met een eenduidige betekenis als grondslag. Door pas dan te starten met visualisatie en analyse voor businessvraagstukken zijn resultaten eenvoudiger te valideren en neemt de toegevoegde waarde van de digital twin toe.”

Enquête
Ook uit de Digital Twin-enquête, afgenomen voorafgaand aan de kennissessie, blijkt dat er duidelijk een uitdaging bestaat voor wat betreft volledigheid en juistheid van data die ingezet kunnen worden voor het benutten van de toegevoegde waarde van de digital twin. De respondenten hebben nog onvoldoende zicht op hiervoor benodigde investeringen. De Jager: “Vanuit Ordina helpen wij klanten bij het in kaart brengen van deze investeringen en benodigde aanpak. Dit doen we met de Ordina Data Journey die vijf aspecten omvat die met gezamenlijke workshops worden doorlopen. Deze aspecten zijn het inventariseren van de behoefte, het benoemen van initiatieven, het uitwerken van de roadmap, het samenstellen van het High Performance Team en het uitvoeren van de ambitie.”
“Naast de investeringen die voortkomen uit de data dient ook invulling te worden gegeven aan de investering voor het Geo-ICT-landschap van de digital twin. Naast de benodigde functionaliteit om data in te winnen, valideren, opslaan, ontsluiten en gebruiken, dient deze stabiliteit, betrouwbaarheid en een goede performance te bieden. Ordina implementeert en beheert Geo-ICT-omgevingen voor diverse klanten, zoals Rijkswaterstaat en provincies, op basis van Esri en Open Source GIS. Voor ruimtelijke data-integratie, validatie en transformatie zetten wij volledig in op FME, zoals bij ProRail waarmee we invulling geven aan de digital twin voor het spoor.“

Voor de ontwikkeling tot een intelligente en datagedreven organisatie biedt de Ordina Data Journey een aanpak om verantwoordelijkheid, eigendom en toegevoegde waarde van data te definiëren.

Nu aan de slag?
Door de beschikbaarheid van geo-informatie via internet, mobiele apparaten en nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de toepassing van virtual reality, augmented reality, sensoring en drones, heeft Geo-ICT inmiddels een grote vlucht genomen. Ook de grotere beschikbaarheid van data in basisregistraties en open data heeft daaraan bijgedragen. Door de grote hoeveelheid beschikbare ruimtelijke data en nieuwe technologie moeten organisaties er nu mee aan de slag om concurrenten bij te houden en waar mogelijk voor te blijven.
De Jager: “Onze kennis en uitgebreide partnernetwerk stellen ons in staat schaalbare oplossingen te realiseren met de meest vooruitstrevende technologie die vandaag verkrijgbaar is. Bovendien werken wij met High Performance Teams.

Dit zijn multidisciplinaire coalities van professionals die op elkaar zijn ingespeeld en meester zijn in alle relevante technologieën: van Java en Microsoft tot Esri, Open Source GIS en FME. Door de specifieke wijze van het formeren van het team en de inzet van agile coaches, automation experts, serious gaming en good practices, komen deze teams in een korte periode tot resultaten.”

Begin
“Uit de sessie blijkt dat ieder op eigen wijze en vanuit verschillende hoeken met de digital twin bezig is. Het is mogelijk om ernaar te kijken vanuit data, vanuit techniek of vanuit de business. De les van de sessie: raak niet ontmoedigd door de kwaliteit van data en de hoeveelheid ervan, maar begin gewoon en zoek de samenwerking op”, zo sluit De Jager af.

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top