Inspectie Waterkeringen: Dijkbewaking

Inspectie Waterkeringen: Dijkbewaking

De werkgroep ‘professionalisering’ van het Platform Dijkbewaking streeft ernaar meer uniformiteit aan te brengen in de calamiteitenorganisatie van waterschappen.

Doelstelling van de werkgroep is om een aantoonbaar getrainde, geoefende dijkbewakingsorganisatie te hebben. Een goede opleiding vormt hiervoor de basis. Elk waterschap heeft nu zijn eigen calamiteitenorganisatie en werkt al dan niet samen met de omliggende waterschappen.

Breed gedragen

De werkgroep bestaat uit medewerkers van diverse organisaties. Niet alleen de waterschappen zijn hierin vertegenwoordigd, ook Defensie en het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW) van STOWA en Rijkswaterstaat schuiven aan. Binnenkort hoopt de werkgroep ook medewerkers van Rijkswaterstaat toe te voegen en dan zitten alle belangrijke spelers aan tafel. Een brede afspiegeling van de waterwereld zorgt voor voldoende kennis, maar ook draagvlak vanuit de breedte. De werkgroep legt vervolgens verantwoording af aan de stuurgroep. Bestuurlijk ambassadeur is Hetty Klavers, dijkgraaf bij Waterschap Zuiderzeeland. Zij onderschrijft de samenwerking en streeft naar uitwisseling van vakmensen in tijden van een calamiteit. De werkgroep betrekt zoveel mogelijk medewerkers van waterschappen buiten de werkgroep bij de verschillende deelonderwerpen. “We halen graag deskundige mensen bij de verschillende deelprocessen. Dit leidt tot het beste resultaat en je creëert veel meer draagvlak”, geeft Hans Knotter, voorzitter van de werkgroep aan.

Relatie met platform

De opdrachtgever van het Platform Dijkbewaking is, via Platform waterkeringbeheer en zorgplicht, de STOWA, die tevens het project financiert. De projectgroep bestaat uit zes waterschappen, Rijkswaterstaat en Defensie. Het doel van het project is een aantoonbaar professionele dijkbewaking. De kennis is afkomstig van Deltares, certificering en audits vinden plaats via de stichting wateropleiding. PIW heeft de opdrachtgeversrol op zich genomen voor de ontwikkeling van de materialen. Als het project in de beheerfase komt, komt de werkgroep weer onder het platform te hangen. De zorgplicht eist dat er een aantoonbaar bekwame organisatie dient te zijn. Door een certificering is de dijkwacht dus aantoonbaar bekwaam.

Opleiding 2.0

De basis voor een goed geoefende dijkbewakingsorganisatie vormt een goede opleiding. De werkgroep heeft stagiair opleidingskunde Mark van Dodeweerd gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. Hij heeft alle negentien waterschappen bezocht om informatie en wensen op te halen. De grootste behoefte van de waterschappen ligt bij de processtap ‘waarnemen’. Van Dodeweerd heeft vervolgens leerdoelen opgesteld, lesmateriaal verzameld en een moduleopzet voor de rollen dijkwacht, patrouilleloper en inspecteur gemaakt. Belangrijk in zijn aanpak: niet de trainers moeten aan het werk, maar de deelnemers zelf. De trainer moet de kapstok creëren, de deelnemers moeten de informatie een juiste plek geven op de kapstok. Het ontwikkelde materiaal is binnenkort voor iedereen beschikbaar via internet.

Onderscheid

In principe gebruikt iedereen dezelfde processtappen. Alleen zitten de verschillen in de soort keringen, rollen, verschillende calamiteiten. De werkgroep probeert hier uniformiteit in aan te brengen, zodat iedereen over hetzelfde praat en er geen misverstanden ontstaan. Een groot voordeel daarvan is dat mensen in geval van calamiteit ook snel kunnen worden ingezet bij een ander waterschap. Als de begrippen dan overal hetzelfde zijn en men op gelijke wijze is opgeleid, ontstaat er weinig ruis op de lijn en kunnen de waterschappen de calamiteitenklus samen klaren!

Website Platform Dijkbewaking

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top