Groei en krimp in Nederland

Groei en krimp in Nederland

Twee nieuwe thematische websites van het Planbureau voor de Leefomgeving belichten economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten.

De websites presenteren nieuwe empirische analyses over alle 22 stadsgewesten in Nederland om te laten zien waar Nederland groeit en krimpt in verschillende type banen en bevolking.

Verdeelde Triomf

De website De Verdeelde Triomf zoomt in op banengroei en economische ongelijkheid. De stad is wereldwijd de banenmotor van de huidige economie. De Amerikaanse econoom Edward Glaeser spreekt in dat verband zelfs van de ‘triomf van de stad’. Maar niet in elke stad neemt het aantal banen toe. En niet iedereen profiteert van het succes van de stad. Sterker nog, de verschillen tussen arm en rijk zouden juist toenemen. Welke ontwikkelingen zien we in Nederland? In de studie De verdeelde triomf (2016) onderzocht het PBL de banengroei en economische (on)gelijkheid in en tussen de 22 stadsgewesten  die Nederland telt. Uit dit onderzoek bleek dat het aantal banen in de stadsgewesten sterk is toegenomen, maar dat die groei regionaal wel aanzienlijk varieert. Tegelijkertijd nam de economische ongelijkheid bínnen de stadsgewesten toe. Zoomden het planbureau in het verschenen rapport in op de zeven stadsgewesten met centrumgemeenten met meer dan 200.000 inwoners, hier gaat het bureau ook uitgebreider in op de overige vijftien stadsgewesten. Bovendien liet het rapport de ontwikkelingen tot 2012 zien en zijn deze hier geactualiseerd tot en met 2014. Vier onderwerpen staan centraal. Allereerst de verschillen in banengroei. Hoeveel en wat voor type banen zijn er in de verschillende stadsgewesten bijgekomen? Daarna richt het beeld zich op de sociaal-economische ontwikkeling van de inwoners van de stadsgewesten. Hebben zij geprofiteerd van de banengroei? En wat betekent dit voor de economische (on)gelijkheid onder de inwoners, neemt het verschil tussen arm en rijk toe? Tot slot wordt stilgestaan bij de vraag waarom en wanneer toenemende economische ongelijkheid en segregatie een probleem zijn. Het is van belang te reflecteren op deze vraag, omdat het antwoord van invloed is op of, en zo ja welke, overheidsinterventie gewenst is, en daarmee bijdraagt aan de effectiviteit van het beleid. Op de website is bijvoorbeeld te zien dat het aantal banen niet alleen in Amsterdam en Utrecht sterk toeneemt, maar ook in Zwolle en Eindhoven. En dat de loonongelijkheid – het verschil tussen arm en rijk – het minst sterk is in Leeuwarden, Zwolle en Heerlen.

Uiteenlopende Paden

Steden oefenen een grote aantrekkingskracht uit op jongeren, die hier komen voor het volgen van opleiding of hier een baan hebben gekregen. De stad is daarmee de motor achter de groei van de potentiële beroepsbevolking: de bevolking tussen 20 jaar en de AOW-leeftijd. In Nederland neemt vooral in de Randstad de bevolking in de werkzame leeftijden sterk toe. Maar er zijn ook stadsgewesten waar de bevolking juist krimpt. In de toekomst worden die regionale verschillen naar verwachting nog groter. De website Uiteenlopende paden beantwoordt vragen als: Hoe heeft de bevolking zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld? En wat is er de komende vijftien jaar te verwachten? Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, neemt het aantal AOW’ers toe? En wat voor effecten heeft dit op het functioneren van de arbeidsmarkt en de zorg? Op deze manier wil het PBL stedelijke beleidsmakers informatie geven over groei en ongelijkheid.

http://themasites.pbl.nl/verdeelde-triomf-banengroei-en-economische-ongelijkheid/
http://themasites.pbl.nl/uiteenlopende-paden-potentiele-beroepsbevolking/

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top