Graafsector volgt aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid op

Graafsector volgt aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid op

Partijen die betrokken zijn bij graafwerkzaamheden hebben goede stappen gezet om de risico’s van graafschade aan gasleidingen beter te beheersen. Op basis van de reacties op de aanbevelingen van het in 2015 gepubliceerde rapport ‘Gevaren van gasleidingen bij graven – Lessen van de gasexplosie in Diemen’  concludeert de Raad dat de aanbevelingen zijn opgevolgd.

Zo is er een wijziging van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten, WION, in voorbereiding. In deze wet wordt vastgelegd dat liggingsinformatie over huisaansluitingen op het gasnet beschikbaar moet zijn voor bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten. Aanvankelijk kregen netbeheerders acht jaar de tijd om deze informatie beschikbaar te maken, nu is deze termijn bekort tot twee jaar na inwerkingtreding van de wetswijziging. Een aantal netbeheerders heeft de huisaansluitingen al in kaart gebracht (‘gevectoriseerd’). De overige netbeheerders zijn hiermee bezig. Alle huisaansluitingen moeten uiterlijk 31 december 2018 gevectoriseerd beschikbaar zijn. Toezichthouder SodM houdt hierbij de vinger aan de pols.

Bouwend Nederland heeft, zoals aanbevolen, de richtlijn ‘Zorgvuldig graven’ onder de aandacht gebracht bij haar leden. In opdracht van het KLO is de huidige richtlijn CROW250 afgelopen jaar volledig herzien. In de nieuwe richtlijn, de CROW500, worden veranderingen doorgevoerd die het ‘veilig graven’ tot een ketenverantwoordelijkheid maken. De nieuwe richtlijn wordt 2 november aanstaande gepresenteerd op het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016. Het KLO zal deze nieuwe richtlijn actief onder de aandacht brengen van de gehele graafketen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die dezelfde aanbeveling heeft gekregen, heeft door middel van een nieuwsbericht het belang van naleving van de richtlijn onder de aandacht gebracht bij haar leden. De vereniging van woningbouwcorporaties Aedes onderkent dat zorgvuldig graven nog niet de aandacht heeft die het zou moeten hebben. Aedes is voornemens om de richtlijn ‘Zorgvuldig graven’ onder de aandacht te brengen van de corporaties, maar heeft dit voor zover bekend nog niet gedaan. Ook baart het de Raad zorgen dat Aedes een beperkte rolopvatting heeft wat betreft de wettelijke zorgplicht van corporaties als opdrachtgever van graafwerkzaamheden. De Raad wil hierover in gesprek gaan met het bestuur van Aedes.

Tot slot hebben de regionale netbeheerders het uitvraagprotocol voor medewerkers meldkamers geüniformeerd. Hierbij gaat het om het stellen van verdiepingsvragen om risico’s op een gasexplosie beter te herkennen en te bepalen welke maatregelen ter plekke moeten worden genomen en of hulpdiensten ingeschakeld moeten worden.

Lees hier de volledige notitie over de opvolging van de aanbevelingen.

Website Kabel en Leidingoverleg

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top