GeoBIM-Boegbeelden

GeoBIM-Boegbeelden

Op naar een standaardaanpak, en integratie

 

Zelf zouden zij zich nooit zo noemen, maar zet ze samen aan één tafel, dan vormen de experts van Lutrea, HCI Infra, Asset Wise en deBIMspecialist ontegenzeggelijk een groepje ‘GeoBIM-Boegbeelden’.

Door Remco Takken

Het ontwerp van de nieuwe weg waarbij alle assetobjecten aanwezig zijn. Daardoor is de clash van de aan te brengen haag in de middenberm met de bebording nu zichtbaar, zodat deze voor aanvang van de realisatie al kan worden opgelost.

Het was een idee van GeoBIMexperts. Naar wie zoek je, als je geschikte personen wilt uitnodigen voor een brainstormsessie? GeoBIM-Boegbeelden! In het afgelopen voorjaar kwamen ze voor het eerst bij elkaar. Alexander Worp van Asset Wise, Corné Helmons van HCI Infra, Hans Hendriks van deBIMspecialist en Cristian Otter van Lutrea. In september troffen ze elkaar weer tijdens een Kennissessie van Ruimteschepper. Vanuit verschillende achtergronden formuleren zij de hete hangijzers van het moment. Hans Hendriks en Cristian Otter stelden zich exclusief voor BIGnieuws beschikbaar voor uitleg.

Data van Geo naar BIM 
De data transmit van Geo naar BIM (en omgekeerd) is belangrijk voor de hele Asset Lifecycle, zo hoor je BIM’ers én GIS’ers zeggen. Cristian Otter van Lutrea legt uit: “Vanuit Lutrea kijken we goed naar de mogelijkheden voor BIM en de raakvlakken met GIS, omdat we dit in ons dagelijkse werk over de gehele lifecycle tegenkomen.

De oplevering van een assetmodel aan de klant bestaat vaak uit GIS-informatie. Daarnaast is het gebruik van areaalinformatie in integrale BIM-modellen aan de voorkant belangrijk. Het ontwerp van nieuwe infrastructuur wordt immers ingepast in de context van de bestaande omgeving. Uiteindelijk wordt de cirkel weer rond: de huidige assetinformatie dient straks weer als input voor het ontwerp van toekomstige projecten.” Dus: zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de lifecycle zijn er raakvlakken om rekening mee te houden.
Hans Hendriks voegt eraan toe dat er toepassingen bij komen zoals zonnestudies, Internet of Things energiesimulatie en energiemonitoring. “Daarvoor is het noodzakelijk dat de data in het BIM overeenkomen met de geolocatie. Ook merk je dat geo-systemen meer informatie kunnen verwerken van gebouwen die zijn opgebouwd als BIM-model. Het hergebruik van deze informatie in de lifecycle neemt toe.”

Scholing
Er wordt wel eens beweerd dat GIS-specialisten minder kijk hebben op BIM dan omgekeerd. Komen BIM-specialisten in ‘hetzelfde klasje’ als de Geo-ICT’ers bij hun (bij)scholing over GeoBIM-integratie? Cristian Otter denkt dat beide specialismen een andere kijk op dezelfde data hebben. “BIM wordt gedreven door ontwerpvraagstukken. Hier worden dus data gecreëerd. Vanuit GIS kijkt men meer naar het beheer van data. De integratie zit op de punten in de lifecycle waar men dezelfde informatiebehoefte heeft.

Daardoor is er een duidelijke afbakening in specialistische kennis. Dit samenbrengen kan veel opleveren tijdens ontwerp, realisatie en oplevering.”
Hans Hendriks stelt dat het goed zou zijn als de basiskennis, waaronder termen en definities, principes, standaarden en normen vanuit ‘hetzelfde klasje’ zou worden gegeven. “Er zijn weliswaar verschillen, maar ook veel overeenkomsten tussen GIS en BIM. Die trend zie je wereldwijd ontstaan, met als voorbeeld het BuildingSMART Professional Certification-programma.”

BIM Basis Infra
De actualiteit verandert per dag. De recente lancering van de BIM Basis Infra roept bijvoorbeeld de vraag op wat het inhoudt en hoe je de principes hiervan uitlegt. Bijvoorbeeld aan collega’s uit de geo-sector. Hans Hendriks: “Het zijn basale afspraken over de opbouw van informatie. Over de uitwisseling van modellen zoals bestandsbenamingen en type, bijvoorbeeld IFC of DWG, maar ook welk geografische coördinatenstelsel wordt gebruikt, zodat alle modellen op elkaar passen.”

Een inpassing van het tunneltracé in de bestaande omgeving. Vanuit GIS is hier een model voor opgesteld waarin het ontwerp is ingepast. Het geeft een beeld van de raakvlakken met bijvoorbeeld bestaande watergangen, flora en bebouwing.

BIM en GIS in (grote) gemeenten 
Een vraag die al enige jaren speelt, betreft het gebruik van bouwinformatie binnen gemeenten. Er zou een mooie rol weggelegd zijn voor architecten en bouwbedrijven bij de productie van 3D-stadsmodellen; de brandweer is gebaat bij ‘informatie binnenshuis’ en de besluitvorming van vergunningverlening kan zo worden verbeterd. Toch is het nog niet zo gemakkelijk om 3D-informatie bij gemeenten aan te leveren. Hans Hendriks: “Het is al toegestaan om bij een bouwaanvraag IFC/BIM-modellen ‘als extra’ mee te leveren. Er zitten alleen grote uitdagingen in het onderhouden, lees: up-to-date houden, van de informatie. Ook zijn er grote uitdagingen rondom de performance.

Stel je voor dat er per gebouw 2 tot 5 GB aan BIM-modellen worden aangeleverd! Ook is er nog een slag te maken in het veranderen van het ambtelijke instituut op dit gebied. Denk daarbij aan opleiding, maar ook aan hardware, software, beveiliging, et cetera.”
Cristian Otter ziet dat het per sector verschilt: “Vanuit de infrastructuur zijn het meestal Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen die geïnteresseerd zijn in 3D-informatie. Wij zien daar zeker een verschil met (grote) gemeenten, alhoewel sommige (hele grote) gemeenten er wel uitspringen met vergaande BIM-initiatieven.”

Een blauwdruk voor projectaanpak 
Helaas is er nog geen standaardaanpak voor projecten waarin (3D) GIS, scangegevens en digitale bouwinformatie de hoofdrol spelen in de informatievoorziening. Is een blauwdruk voor een geïntegreerde aanpak een utopie? Cristian Otter nuanceert dat de digitalisering als geheel zou achterlopen in de bouwsector. “Vanuit marktpartijen, zoals ingenieursbureaus en aannemers, zie je een behoorlijk hoog ICT-niveau, zeker in de projecten en ontwikkelingen waar Lutrea mee te maken heeft. Hierbij zien we dat het hoogwaardige aanbod vanuit marktpartijen ook vraag creëert bij overheidsinstanties. Daardoor wordt de behoefte aan een standaardaanpak steeds groter. Zo heeft Rijkswaterstaat PPO onlangs de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) benaderd. De themagroep Proces moet vanuit de gebruikersgroep Civil Infra Benelux een rol gaan spelen in het beter afstemmen van de uitwisseling van Civil3D-ontwerpdata tussen alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen en realiseren van infrastructuurprojecten.”
Hans Hendriks verwacht dat het stap voor stap gaat. “Je ziet voorlopers op dit gebied diverse pilots uitvoeren, zoals Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Aan de andere kant zie je allerlei standaardisatie-initiatieven zoals digiGO. Daarnaast is er een enorme ontwikkeling op softwaregebied in de markt. Waarschijnlijk, hopelijk snel, leidt dit tot een uniforme, maar ook een meer geïntegreerde aanpak.”

Een visualisatie van een nieuw te maken knooppunt tussen de bestaande bebouwing. Bovenin de aansluiting op de bestaande weg en onder de positie van de nieuwe verkeersbrug.

 

Website Lutrea

Website deBIMspecialist

Website GeoBIMexperts

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top