Gebruik en tevredenheid BAG gestegen

Gebruik en tevredenheid BAG gestegen

Het gebruik van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is gestegen tot circa 10 miljoen bevragingen per dag. Dat staat in het onlangs gepubliceerde rapport van onderzoekbureau Statisfact, dat in opdracht van het Ministerie van BZK dit jaar is uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben totaal 555 respondenten meegedaan, zowel vanuit de publieke als de private sector.

Van een 7,2 naar een 7,4
Het gebruik bestaat voor 30% uit directe raadplegingen van de BAG, via de landelijke voorziening BAG van het Kadaster, en voor 70% uit indirecte, via bijvoorbeeld toepassingen van derden. Het indirecte gebruik is voor het eerst onderzocht en de resultaten zijn veel hoger dan verwacht. Onder indirect gebruik wordt verstaan het doorleveren van BAG-gegevens via registraties of systemen van andere partijen. Dit kunnen overheidsregistraties zijn, zoals de Basisregistratie Personen of het Handelsregister, maar ook doorleveringen van bedrijven, die de BAG in andere bestandsformaten doorleveren of gegevens toevoegen.

Belangrijk onderdeel van het onderzoek is inzicht in de tevredenheid over de BAG. Het gemiddelde rapportcijfer dat gebruikers aan de BAG gaven is gestegen van een 7,2 in 2015 tot een 7,4 in 2018. Bovendien is het aandeel respondenten dat een 8 of hoger geeft aanzienlijk gestegen sinds 2015.

 

Dankzij BAG betere dienstverlening en efficiënter werken
Het Ministerie van BZK en het Kadaster zijn erg blij met de resultaten. Het beschikbaar stellen als open data, de samenwerking met de bronhouders, het permanent verbeteren van de kwaliteit door de bronhouders van de BAG, en de vernieuwing van de BAG-producten (webservices, API’s, BAG-viewer) werpt duidelijk zijn vruchten af. Het resultaat is dat BAG-gegevens nu tot in de haarvaten van onze maatschappij worden gebruikt en dat is precies wat we met deze basisregistraties beogen. De afnemers geven aan dat de BAG leidt tot betere dienstverlening naar klant/burger, efficiënter werken en eenduidige communicatie met andere partijen. Gebruikers zijn gemiddeld het meest tevreden over de kwaliteit van de adresgegevens.

Verbetersuggesties
De gebruikers hebben ook waardevolle suggesties voor verbetering van de BAG gedaan. Zo vindt 21% dat de kwaliteit van de gegevens over het gebruiksoppervlak omhoog moet en 14% is ontevreden over de juistheid van de bouwjaren. Ook geven gebruikers aan dat ze graag  naast de locatiecoördinaten ook over hoogtegegevens van gebouwen zouden willen beschikken. De wensen zullen in overleg met het BAG Bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO) en de stelselpartners bekeken en geprioriteerd worden. Een deel van de gebruikerswensen zal geagendeerd worden in het programma ‘doorontwikkeling-in-samenhang’, waarin de samenhang tussen BAG, BGT en WOZ centraal staat.

Website Geobasisregistraties | Ministerie van BZK

Website PDOK

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top