Gebiedsmanagers verkiest NLCS

Gebiedsmanagers verkiest NLCS

Gebiedsmanagers is een van de weinige ingenieursbureaus die nooit een andere tekenstandaard hebben gebruikt dan de NLCS. Technisch gezien is die reden simpel: het bedrijf uit Maassluis bestaat pas sinds 2013. Praktisch is het eigenlijk nóg eenvoudiger: “Met de NLCS realiseer je verzorgde, heldere en voor iedereen leesbare tekeningen.”

Door de redactie

De Arij van der Lelybrug is een viaduct over de boezem en Maasdijk met een overspanning van tweemaal circa 35 meter. Dit vormt een van de twee hoofdontsluitingen voor het ontwikkelproject Wilgenrijk in Maassluis en de hoofdtoegang voor de Lely Agri Groep. Wat bijzonder is aan deze brug is dat in de middenkolom een gemaal van Hoogheemraadschap Delfland is opgenomen. Nog nooit eerder vertoond: een gemaal geïntegreerd in een viaduct. Tevens zijn in de houten bekleding holtes met vogelhuisjes opgenomen voor diverse vogelsoorten.Voor dit project is door Gebiedsmanagers de procesvoorbereiding en coördinatie gedaan plus ontwerp-ondersteunende werkzaamheden, waaronder ontwerptekeningen ten behoeve van contractvorming UAV-GC. Engineering en uitvoeringsontwerp is daarna door de aannemer gedaan.

 

‘Buiten is van iedereen’, luidt het motto van Gebiedsmanagers. En eigenlijk geldt hetzelfde voor de NLCS. Want tekeningen die volgens de Nederlandse CAD-Standaard voor de grond-, weg- en waterbouw worden gemaakt, zijn namelijk prima overdraagbaar. “De NLCS is inderdaad van iedereen”, knikt projectingenieur Kris Horvers. In die functie begeleidt hij onder andere de verschillende fasen van ruimtelijke ontwikkeling, van schetsontwerp tot bestek. “Sinds een jaar of vier is de NLCS dus ook ‘van ons’. We zijn er kort na de oprichting mee begonnen en zouden allang niet meer zonder willen.”

Heldere tekeningen
“In plaats van zelf het wiel uit te vinden, zijn we in de markt op zoek gegaan naar een tekenstandaard”, vervolgt Horvers. “We zochten naar een product waarmee we onze opdrachtgevers van dienst konden zijn, en die tegelijk aan onze eigen eisen voldeed. Als vanzelf kwamen we uit bij de NLCS. Er is geen standaard die een uit te voeren werk beter inzichtelijk maakt. Met de NLCS realiseer je keurig verzorgde, heldere en voor iedereen leesbare tekeningen.”

Belang van de NLCS
“Wat je voorheen vaak zag”, legt Horvers uit, “is dat opdrachtgevers veel samenwerkten met vaste partners. Gemeenten hadden zelfs vaak een eigen ingenieursafdeling. Een eigen, specifieke tekenstandaard was in die steeds terugkerende samenstelling geen belemmering. Immers: iedereen begreep hem. Vandaag de dag zijn er echter steeds meer wisselende partijen betrokken bij projecten. Ook partijen die níet bekend zijn met de betreffende standaard. Daar zit de grote winst van de NLCS: het is een uniforme standaard waar veel, steeds meer, verschillende partijen mee werken. We spreken nu dezelfde taal.” Nog niet alle organisaties werken met de NLCS. Een veel gehoorde reden is dat de opdrachtgever, vaak een gemeente, er nog niet om vraagt. Een andere reden is dat opdrachtgevers een eigen standaard gebruiken. Opdrachtgevers (overheden) besteden vaak onnodig veel geld aan het beheren en onderhouden van een eigen standaard. En dat terwijl de overheid juist een van de hoofd-initiatiefnemers is. Dit remt de adoptie van de NLCS; opdrachtnemers moeten dan immers met meerdere standaarden blijven werken. In beide gevallen ligt dus een uitdaging, bijvoorbeeld bij de VNG, om haar leden te informeren en overtuigen van nut en noodzaak van het werken met de NLCS.

Geen communicatieruis
Horvers onderscheidt verschillende voordelen van een uniforme standaard. “Er is geen ruis meer op de communicatie: iedereen weet hoe een tekening is opgezet. Daar vloeien meteen de nodige voordelen uit voort: je werkt sneller en efficiënter, en maakt minder fouten. Je bespaart bijvoorbeeld veel tijd doordat je je niet meer hoeft in te lezen in de tekenstandaard van de aanleverende partij. Laagindeling, symboolgebruik, kleuraanduidingen… alles is in de NLCS vastgelegd.” Een belangrijk bijkomend voordeel van de NLCS is volgens Horvers: werkplezier. “Zeker! Ik durf zelfs te zeggen dat de NLCS stressverlagend werkt. Je bent bekend met de standaard die iedereen gebruikt, je hoeft een tekening niet meer eerst uitgebreid te bestuderen. Je kunt dus direct naar de inhoud toe.”

Geautomatiseerde software
De software die Gebiedsmanagers gebruikt voor het toepassen van NLCS is InfraCAD. “Een heel fijn product om de NLCS in de volledige breedte toe te passen. We hebben ons destijds georiënteerd en hoorden links en rechts al snel dat InfraCAD een goede naam had. We hebben een trialversie geprobeerd en waren snel daarna om. De voordelen boven de gratis software waarmee we daarvoor tijdelijk werkten, zijn vooral samen te vatten onder de noemer ‘tekengemak’. Met name de vele geautomatiseerde functies werken ontzettend fijn. Als je bijvoorbeeld een aantal objecten in de verkeerde laag hebt opgenomen, kun je ze in één handeling in de juiste laag plaatsen. Ook legenda’s kunnen automatisch gegenereerd worden.”

Tekeningen die volgens de Nederlandse CAD-Standaard voor de grond-, weg- en waterbouw worden gemaakt, zijn overdraagbaar.

 

Eigen handtekening
Ook het importeren van KLIC-meldingen, het maken van een ontwerptekening en de uitgebreide bibliotheek zijn veelgenoemde voordelen van InfraCAD. Horvers: “Neem de bibliotheek. Voorheen waren aangeleverde tekeningen volgens een bepaalde tekenstandaard eigenlijk nooit compleet genoeg; er ontbraken vaak meerdere symbolen of arceringen die je in dat project net nodig hebt. De NLCS heeft het perfecte antwoord: je kunt zóveel specifieke details aan je tekening toevoegen dat er geen ruimte overblijft voor onduidelijkheid. Tegelijk is er nog voldoende vrijheid voor de tekenaar zelf. Ik werk zelf bijvoorbeeld graag met symbolen om materialen aan te duiden, waar een ander liever met arceringen werkt. Zulke zaken bepaal je zelf; zowel de NLCS als InfraCAD bieden voldoende ruimte voor een eigen handtekening. Je wordt niet in een stramien gedrukt waar je je niet prettig bij voelt.”

Intuïtieve opzet
Het leren werken met de NLCS verliep eigenlijk verrassend soepel, stelt Horvers. “We hebben even moeten wennen, maar de NLCS heeft een duidelijke, logische opzet die heel intuïtief werkt. Via een aantal stappen maak je je tekening van heel abstract mooi compleet. Van iedere lijn, ieder symbool weet je wat het betekent. Het heeft ons niet veel tijd gekost om van de NLCS onze voorkeursstandaard te maken.”

Ruimte voor verbetering
Toch is het (nog) niet allemaal pais en vree. Horvers stelt dat de NLCS dé standaard van de toekomst is, maar dat er tegelijk nog ruimte is voor verdere verfijning en verbetering. “Veel van onze opdrachtgevers vragen ons bijvoorbeeld om onderscheid in kleur te maken tussen aan de ene kant de af te breken of nieuwe situatie en aan de andere kant de huidige situatie. Bijvoorbeeld: de huidige situatie in het grijs en de af te breken situatie in het zwart. De NLCS schrijft echter in principe voor dat alles in dezelfde kleur moet. Er wordt wel ruimte gelaten om onderscheid te maken, maar de tekenstandaard is daar momenteel nog onvoldoende op ingesteld.”

“In plaats van zelf het wiel uit te vinden, zijn we in de markt op zoek gegaan naar een tekenstandaard”, aldus projectingenieur Kris Horvers van Gebiedsmanagers. – “Ik durf te zeggen dat de NLCS stressverlagend werkt” – “Je wordt niet in een stramien gedrukt waar je je niet prettig bij voelt”

NLCS biedt kansen
Het feit dát Horvers zo begaan is met de toekomst van de NLCS, geeft al aan dat er wat hem betreft een morgen ís. “Absoluut, zeker weten. De NLCS zit nog niet bij iedereen tussen de oren, maar we zien dat op steeds meer plekken de meerwaarde wordt ingezien. Ook sectorbreed biedt de NLCS kansen. Neem het omgevingsbeheer via de BGT-IMGeo. Dat is een GIS-standaard die perfect gegevens kan omzetten vanuit de NLCS. De NLCS is namelijk heel duidelijk over de aard van de gegevens.

Ook voor tekeningen in de ontwikkel- of planfase is de NLCS een mooie tool. Denk aan stedenbouwkundige matenplannen of verkavelingstekeningen: functioneel kun je prima met de NLCS uit de voeten gedurende de verschillende fasen van een project; het is niet alleen geschikt voor technische ontwerp- en uitvoeringstekeningen. Ik hoop dat ook die invulling steeds breder onderkend en verder uitgebouwd wordt. Al met al zie ik absoluut een mooie toekomst voor de NLCS.”

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top