Direct antwoord op je vergunningsaanvraag!

Direct antwoord op je vergunningsaanvraag!

Pilot Blockchain/Omgevingswet

Eind 2018 hebben NieuwlandGeo en MapGear een start gemaakt met de pilot ‘Blockchain/Omgevingswet’. Deze Geo-ICT-bedrijven hebben het idee voor een prototype opgepakt. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet komt er veel op gemeenten af. Door het inzetten van slimme oplossingen kunnen gemeenten worden ondersteund in het verlichten van de administratieve last en krijgen initiatiefnemers veel sneller antwoord. In de oplossing die NieuwlandGeo en MapGear hebben ontwikkeld, kunnen eindgebruikers hun plannen direct valideren aan de vigerende wet- en regelgeving.

Door Emil Roes, Egbert Griffioen en Maarten van der Hoek

De eerste toepassing van de Blockchain/Omgevingswet-applicatie lijkt die voor de meest voorkomende, eenvoudige vergunningen te zijn en het vergunningsvrij bouwen.

NieuwlandGeo en MapGear richten zich binnen de Proof of Concept op de context van het bouwen of verbouwen van een pand. Er zijn veel factoren van invloed op het mogen bouwen of verbouwen van een pand. Denk hierbij aan bestemmingsplannen, cultuurhistorische waarden, landelijke wetgeving en uiteraard plaatselijke wetgeving (APV). Daarnaast wordt met de komst van de Omgevingswet de integrale aanpak geïntroduceerd. Thema’s als veiligheid, leefbaarheid en milieu dienen ook te worden meegenomen bij vergunningverstrekking. Hierdoor is er een veelheid aan gegevens en wetten die moeten worden gecontroleerd bij het verstrekken van een vergunning.

Op 12 september werd een eerste prototype van een Blockchain/Omgevingswet-applicatie gedemonstreerd aan geïnteresseerde gemeenten.

Toekomst?
NieuwlandGeo en MapGear hebben een oplossing ontwikkeld waarbij de schat aan data die wij in Nederland bezitten, wordt gebruikt om een vergunningsaanvraag te checken en de initiatiefnemer een positief of negatief advies te geven. De aanvrager krijgt daarbij direct een eerste antwoord op zijn vergunningsaanvraag op basis van de locatie en de daarbij beschikbare gegevens.
Als eerste stap selecteert of tekent de initiatiefnemer (burger of bedrijf) op een interactieve kaart de locatie waar hij wil gaan bouwen. Er worden daarbij nog een aantal aanvullende gegevens gevraagd, zoals – indien niet getekend – bijvoorbeeld de goothoogte, gevelbreedte en nokhoogte. Hieruit volgt een analyse van de gegevens die op deze locatie van toepassing zijn.
Als blijkt dat er een vergunning, melding of andere informatieverplichting nodig blijkt te zijn, wordt door middel van toepasbare regels het juiste vraagformulier geactiveerd. Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels in begrijpelijke taal, ze vormen de ‘bouwstenen’ van vragenbomen. (Landelijke en regionale regels volgens STTR-standaard).
In de blockchain die hierbij hoort, zijn de toepasbare regels opgenomen als diverse ‘smart contracts’. De analyse wordt getoetst aan de toepasbare regels en tevens wordt er in de blockchain een transactie vastgelegd (voor dossieropbouw en historievastlegging). Deze manier van toetsen levert direct resultaat op in de vorm van een stoplicht. Daarbij krijgt de initiatiefnemer ook te zien aan welke zaken hij mogelijkerwijs niet voldoet. In het geval van oranje is de aanvraag door de initiatiefnemer passend binnen de toetsbare regels, maar is het niet mogelijk om alle regels op een vaste waarde of een range van waarden te interpreteren. Er zijn zogenaamde vrij interpretabele regels (zoals goothoogte conform het vigerend straatbeeld). De software tooling geeft dan een oranje stoplicht met deze aanvullende uitleg erbij.
Het voordeel is dat de aanvrager direct kan worden geïnformeerd of een aanvraag een positief of negatief advies krijgt. Dit advies wordt eveneens aan een medewerker van de gemeente of adviserende instantie voorgelegd. Dit is een uitstekende start voor de verdere dialoog tussen initiatiefnemer en de gemeente.
De hiervoor beschreven methodiek is overigens breder toepasbaar dan de Omgevingswet. In primaire zin kan het generieke kaartbeeld en de blockchainmodule worden ingericht voor een diversiteit aan processen en besluitvorming, zoals ontheffingen en evenementen.

Prototype
Er is een prototype van een applicatie ontwikkeld waarmee eindgebruikers hun aanvraag voor een (bouw)plan in de openbare ruimte kunnen valideren aan vigerende wet- en regelgeving. Het prototype is ontwikkeld in samenwerking met de blockchain-startup Coinversable uit Deventer. Op 12 september waren diverse gemeenten op Fort bij Vechten uitgenodigd voor een introductie van deze oplossing en hen is gevraagd input te leveren in de context van de omgevingsvergunning.
De aanwezige gemeenten reageerden positief op de oplossing en zien voordelen in de administratieve lastenverlichting, in tijdwinst in het proces, in verbetering van de dienstverlening naar initiatiefnemers en in de toekomst van verdere automatisering van gehele vergunningsaanvragen. Er zijn echter wel vraagtekens bij de haalbaarheid, waarbij niet de techniek als issue wordt beschouwd, eerder het beschikbaar komen van de benodigde data en het opstellen van regels die nodig zijn om antwoorden te kunnen geven op vragen/aanvragen. Het DSO bevat zelf nog geen toepasbare regels. Deze moeten door de bevoegde gezagen zelf worden gemaakt. Dit vergt nog de nodige tijd en aandacht.
De inbreng van geo in het informatieproces wordt door gemeenten gezien als meerwaarde. Zowel in de analyse als bij het verstrekken van informatie over status en aankondiging van vergunningverlening in een buurt of wijk.

Wanneer de professional zich niet meer op simpele vergunningen hoeft te richten, kan dat tot wel 25 procent tijdsbesparing opleveren.

Tijdsbesparing
De eerste winst die gemeenten zien is het inzetten van deze oplossing bij de meest aangevraagde, eenvoudige, vergunningen (top10) en het vergunningsvrij bouwen. Hierbij moet het mogelijk zijn op basis van duidelijke regelgeving te toetsen en antwoorden te verstrekken aan initiatiefnemers. Wanneer de professional zich niet meer op dit type vergunningen hoeft te richten, kan dat tot wel 25 procent tijdsbesparing opleveren. Tijd die een ambtenaar vervolgens kan aanwenden voor complexe vergunningsaanvragen.
Er zijn nog wel enkele grote uitdagingen (technisch, organisatorisch, juridisch of anders) die opgelost moeten worden. Ook zien gemeenten dat deregulering en vereenvoudiging gevraagd wordt, maar dat anderzijds er steeds nieuwe regels en toetsen bijkomen, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid en klimaat.
De grote opdracht van de Omgevingswet loopt naast allerlei andere digitaliseringsslagen die gemeenten nog moeten maken. De verdere regulering leidt tot meer toetsvragen, waardoor dossiers complexer worden en de foutgevoeligheid wordt vergroot. Door verdere digitalisering in deze toetsing kan dit proces significant worden versneld. Ook hierin kan de vergunningschecker een ondersteunende rol bieden.
De deelnemers aan de workshop van 12 september waren ervan overtuigd dat de oplossing veel kan brengen en dat het op termijn ook mogelijk is om processen volledig digitaal te laten verlopen. Daarbij wordt wel aangemerkt dat er ruimte voor dialoog moet blijven en de menselijke interactie in het vergunningsverleningsproces als zeer wenselijk en belangrijk wordt gezien. De vergunningschecker is daarom een zeer goede start voor de dialoog tussen initiatiefnemer en gemeente.

Emil Roes is accountmanager bij NieuwlandGeo, Egbert Griffioen is eigenaar/projectmanager Geo-ICT bij MapGear en Maarten van der Hoek is directeur van NieuwlandGeo. 

Website NieuwlandGeo

Website MapGear

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top