“Een goede digitale tweeling bestaat uit meerdere fases”

“Een goede digitale tweeling bestaat uit meerdere fases”

De ontwikkeling van BIM en GIS bij ingenieursbureaus

 

In dit artikel binnen de reeks over BIM en GIS een reactie van Jacques Stuart, manager Data Consulting van Fugro. Deze onderneming gaat in de praktijk om met een breed scala aan typen geo-data en wint deze ook zelf in. Met behulp van deze data worden vervolgens analyses uitgevoerd, waarna de medewerkers van Fugro de bijpassende adviezen formuleren voor planning, ontwerp, uitvoering en beheer van constructies in de infrastructuur en de bouw.

Door de redactie

Risico-analyse met behulp van een digitale tweeling.

GIS en BIM zijn vaak heel verschillende werelden, met een geo-afdeling aan de ene kant en een ontwerpafdeling aan de andere. Hoe knopen jullie BIM en GIS concreet aan elkaar? Welke stappen zijn er bijvoorbeeld genomen om data-uitwisseling mogelijk te maken? Hoe beïnvloedt het gebruik van BIM- en GIS-data de werkprocessen op de afdelingen en de algehele workflow van het bedrijf?
“Fugro heeft als geo-dataspecialist geen specifieke ontwerpafdelingen. Wel beschikt Fugro over specialisten die in hun domein een adviserende rol hebben bij specifieke onderdelen van een ontwerpproces. Met hoogwaardige kennis van de ondergrond en onze geospatial capaciteiten spelen we een cruciale rol in projecten, ook al is deze rol soms klein. Met betrekking tot BIM hebben we op verschillende momenten in een project een rol. De regie wat betreft BIM ligt vaak bij onze opdrachtgever. GIS is een activiteit die waar nodig wordt ingezet. GIS en BIM zijn begrippen die verschillende definities hebben en waar verschillend over wordt gedacht. Voor Fugro zijn geo-data het belangrijkste element die in de definities van BIM en GIS op verschillende manieren ingezet worden.”

“Fugro is als geo-dataspecialist betrokken bij een heel scala aan verschillende projecten in binnen- en buitenland. Het omgaan met een breed scala aan typen geo-data is een van onze kernkwaliteiten. Dit betekent dat data-uitwisseling voor elk project opnieuw wordt beoordeeld in samenwerking met de klant. Om verschillende soorten van data-uitwisseling mogelijk te maken beschikt Fugro over een breed scala aan hard- en software. Dit zijn deels eigen ontwikkelingen en deels oplossingen die aanwezig zijn op de markt die door onze klanten worden ingezet. Op die wijze kan een fit-for-purpose-oplossing worden geïmplementeerd. Om data-uitwisseling mogelijk te maken, hebben we eisen gesteld aan de veiligheid en beschikbaarheid en kwaliteit van de systemen.”
“Onze activiteiten staan in het teken van enorme uitdagingen voor de wereld met een veranderende energiemix, infrastructuur en bebouwde omgeving. De activiteiten van Fugro op het gebied van GIS en BIM staan in het kader van deze uitdagingen. Dit betekent dat we met onze geïntegreerde en digitale oplossingen klanten helpen.”
“Als geo-dataspecialist zijn binnen Fugro alle werkprocessen ingericht om met geo-data om te gaan en geo-data te verwerven. Zo heeft Fugro een groot aantal mogelijkheden om geo-data in te winnen, op land en op zee. Het inwinnen, verwerken en leveren van deze geo-data bepaalt voor een groot deel onze werkprocessen. Fugro levert de essentiële data, analyses en adviezen die onze klanten nodig hebben. Door innovaties zetten we in om op een duurzame en veilige wijze de beschikbaarheid van geo-data voor klanten over de hele wereld beschikbaar te maken.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat bij het samenbrengen van GIS en BIM datgene wat voor de GIS-afdeling een succes is, ook een winstpunt is voor de BIM-afdeling? Is een van de twee systemen leidend bij de integratie van beide, of juist niet?
“Fugro sluit meestal aan bij de BIM-afdeling van de klant, en wij voorzien hun proces van onze data en expertise. Het begrijpen van de klant in wat hij wil bereiken en de klant te volgen in zijn filosofie is voor ons leidend. Fugro is er als geo-dataspecialist om de planning, ontwerp, uitvoering en beheerfase van infrastructurele werken en bouw te ondersteunen. Met BIM wordt in die fases met verschillende partijen samengewerkt die door Fugro worden voorzien van de dan bestaande informatie en databehoefte. Die taken worden binnen Fugro met verschillende disciplines ingevuld waarbij de GIS-/dataspecialist een rol heeft om een aansluiting te maken op basis van een vooraf opgestelde set voorwaarden.”

Verandert voor jullie het belang van BIM en GIS ook tijdens de verschillende fases van voorbereiding, ontwerp, bouw en beheer en heeft dat gevolgen voor de manier waarop jullie daar gebruik van maken?
“Jazeker, elke fase heeft zijn specifieke eisen en wensen. Dat betekent dat binnen Fugro verschillende afdelingen op verschillende momenten zijn betrokken bij projecten.”

Er zijn verschillende initiatieven voor de ontwikkeling van standaarden voor de data-uitwisseling tussen GIS en BIM. Wat zijn voor jullie dagelijkse praktijk de belangrijkste eigenschappen die een dergelijke standaard zou moeten hebben?
“Fugro hecht belang aan het gebruik van standaarden. Fugro komt in aanraking met veel verschillende standaarden en adviseert waar nodig over de ontwikkeling van standaarden. Als standaarden in een sector breed worden toegepast, dan verhoogt dat de mate van efficiëntie en zorgt het voor een goede samenwerking tussen partijen. In de praktijk kan de theorie van inzet van standaarden wel eens verschillen met de werkelijkheid. Soms is niet helder wat wordt verstaan onder bepaalde gedeeltes van standaarden, maar door goed samen te werken los je zulke praktische problemen altijd wel op.”

Deel van een digitale tweeling van een elektriciteitsnetwerk ten opzichte van vegetatie en bebouwing, gerealiseerd in Fugro Roames.

Met de combinatie van BIM- en GIS-informatie is het mogelijk om een digitale tweeling te maken van constructies. Waaraan moet deze volgens jullie voldoen en welke data moet deze minimaal bevatten om te kunnen spreken van een volwaardige digitale tweeling? En wat zijn jullie verwachtingen van het gebruik en de mogelijkheden van deze digitale tweelingen in de nabije en wat verdere toekomst?
“Het concept van een digitale tweeling sluit goed aan bij Fugro. Net als bij BIM en GIS is het noodzakelijk dat je definieert wat je onder een digitale tweeling verstaat. In het verleden werd vaak een 3D-model gezien als een digitale tweeling. Als Fugro zijn wij ervan overtuigd dat een digitale tweeling uit meerdere fases bestaat. Die verschillende fases betekenen voor Fugro inzet van andere disciplines. Wij spreken over digitale tweelingen die nodig zijn om inzicht te krijgen in de huidige situatie en hoe die zich verhoudt tot de omgeving. In de eerste fase spreek je over een virtuele weergave van je asset in de werkelijkheid. Daarna over hoe die asset zich verhoudt tot de omgeving en vervolgens welke invloed die omgeving heeft op die asset. Simulatie van scenario’s is een volgende stap waarbij de laatste fase een digitale tweeling helpt bij het inzichtelijk krijgen in de prestatie van een asset in de toekomst. In alle fases worden andere technieken en andere geo-data toegepast aangevuld met andere relevante data.”
“Wij gaan ervan uit dat de vraag naar en gebruik van digitale tweelingen  steeds meer zal toenemen. Het doel is om waardevolle inzichten boven  water te krijgen die voorheen moeilijk tot lastig realiseerbaar waren.  Intensiever gebruik van geo-data is daarbij cruciaal.”

Website Fugro

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top