Consultatie IMGeo 2.2 van start

Consultatie IMGeo 2.2 van start

Afgelopen jaar heeft standaardiseringsorganisatie Geonovum samen met het werkveld wijzigingsvoorstellen voor het Informatiemodel Geo (IMGeo) opgesteld. De formele consultatie die moet uitmonden in versie 2.2 van IMGeo is inmiddels gestart.

Deze eerste consultatieronde loopt tot 13 juli 2018. Tegelijkertijd stapt Geonovum met IMGeo in op het traject Doorontwikkeling Basisregistraties in samenhang.

 

Consultatie IMGeo versie 2.2
Om het IMGeo te optimaliseren voor gebruik, komt er nog dit jaar een nieuwe versie van het model: versie 2.2. In deze versie zijn de afbakeningsregels aangescherpt en zijn uitbreidingen opgenomen op het model die een beperkte technische (IT) impact hebben. De belangrijkste aanpassingen in versie 2.2 zijn: het opnemen in het model van bestaande werkafspraken, het aanscherpen van afbakeningsregels met duidelijke criteria ten behoeve van de uniformiteit, uitbreiding van het model met een aantal nieuwe classificaties en het hernoemen en schrappen van domeinwaarden. In de consultatie voor IMGeo 2.2 legt Geonovum naast concrete voorstellen ook een aantal keuze-opties voor aan bronhouders en gebruikers over het verschuiven van vrijwillige inhoud naar het verplichte deel, en over hoe om te gaan met inritten en bermen in de BGT.

Afstemming op nieuwe BAG
De afstemming van IMGeo met de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen, BAG 2.0 maakt geen deel uit van IMGeo 2.2. Voor deze afstemming bereidt Geonovum een werkafspraak voor in aanloop naar de grotere doorontwikkeling van IMGeo.

Toelichting op het consultatieformulier
Je kunt per voorstel een reactie indienen. Wil je op meerdere voorstellen reageren? Na het indienen van je eerste reactie, kan je terug naar het formulier om nog een zienswijze in te dienen. Je hoeft dan alleen je e-mail adres op te geven en je zienswijze natuurlijk.

Consultatieproces

  • 1 juni tot 13 juli 2018: eerste consultatieronde
  • 14 juli tot 10 augustus 2018: verwerking eerste consultatieronde en eventuele aangepaste versie opleveren
  • 20 augustus tot 31 augustus 2018: consultatie finaal concept

Hierna volgt de besluitvorming.

Informatiesessies
Tijdens informatiebijeenkomsten licht Geonovum de consultatie toe. Deze vinden plaats bij het Gemeentelijk Geoberaad (GGB) en daarnaast zijn er sessies voor provinciale/waterschaps/landelijke bronhouders, softwareleveranciers en gebruikers. Data van de informatiebijeenkomsten:

  • 7 juni  2018: Voorjaarsbijeenkomst GGB Zuid, Eindhoven
  • 14 juni 2018: Voorjaarsbijeenkomst GGB West,  Rotterdam
  • 19 juni 2018: Voorjaarsbijeenkomst GGB Oost,  Apeldoorn
  • 28 juni 2018: Sessie voor Provinciale, Waterschaps- en landelijke bronhouders, software-leveranciers en gebruikers, Amersfoort

Start voorbereiding IMGeo 3.0
Naast de praktische optimalisatie van IMGeo, ligt er een opgave om de Basisregistraties in samenhang door te ontwikkelen. Uit dit traject kunnen wijzigingen voortkomen die de structuur van IMGeo wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan het samenvoegen van termen als ‘Pand’ en ‘OverigBouwwerk’. Ook herijkt Geonovum in dit traject ontwerpprincipes van de registraties. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met teksten op de kaart en de modellering van (dubbel)classificaties van objecten (functie-fysiek). De impact op IT en inhoud is groter bij dit soort wijzigingen. Daarom krijgt dit traject een eigen aanpak met een eigen tijdpad. Voor de zomer van 2018 gaan de werkgroepen basisregistraties van start. Na de zomervakantie van 2018 staat herijking van ontwerpprincipes op het programma. In het najaar wordt het wensbeeld opgesteld voor ontwikkeling van Basisregistraties in samenhang. Vervolgens start de voorbereiding van de transitie zelf met een doorlooptijd tot ruim na 2020.

Wijzigingsvoorstel IMGeo 2.2

Website SVB-BGT

Website Geonovum

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top