Agenda 2017-2020: ontwerpen aan een rijker, hechter en schoner Nederland

Agenda 2017-2020: ontwerpen aan een rijker, hechter en schoner Nederland

Een rijker, hechter en schoner Nederland. Dat is het centrale thema van de agenda 2017-2020, die het College van Rijksadviseurs vandaag heeft gepresenteerd. Deze agenda formuleert de thema’s waarop het College van Rijksadviseurs het Rijk de komend jaren zal adviseren: energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.   

Energietransitie

Een van de grote opgaven is de energietransitie. De overstap van fossiele energie naar hernieuwbare energie gaat gepaard met ingrijpende veranderingen op ieder vlak, van macro-economisch tot het dagelijks leven. Het College richt zich op het ruimtelijke aspect van de energietransitie en beschouwt dit op alle schaalniveaus: wat betekent dit voor een gebouw, de stad, het landschap en Nederland als geheel? Het College besteedt ook veel aandacht aan klimaatadaptatie. Nederland moet worden aangepast aan het veranderende klimaat. Daar wordt hard aangewerkt, maar er zal de komende decennia nog veel moeten gebeuren om de gevolgen van het veranderende klimaat op te kunnen vangen.

Grote opgaven

Nederland staat in relatie tot die thema’s de komende decennia voor onvermijdelijke, grote opgaven, waarvoor de Rijksoverheid gezamenlijk zal optrekken met andere overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en ondernemers. Het College van Rijksadviseurs bekijkt deze opgaven op grote ruimtelijke schaal en op de langere termijn. Dat geldt zowel voor onderwerpen als de afstoot van publiek vastgoed, de uitbreiding van infrastructuur als de transitie naar hernieuwbare energie en een duurzame landbouw.

Verstedelijking

Ook op gebied van verstedelijking staat ons een grote opgave te wachten. Steeds meer mensen trekken naar de stad. In het westen en midden van het land heerst een toenemende ruimtedruk en een sterke stedelijke dynamiek. Tegelijkertijd hebben andere gebieden, veelal tegen de landsgrenzen aan, te maken met krimp en vergrijzing. Deze opgave is zowel een bedreiging als een kans, die de vraag oproept hoe deze uitersten zich evenwichtig en duurzaam tot elkaar kunnen verhouden en welke rol mobiliteit hierin kan vervullen. Door een integrale aanpak van opgaven rond mobiliteit en verstedelijking kunnen maatschappelijke investeringen beter worden benut.

Rijker, hechter en schoner Nederland

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk– gevraagd en ongevraagd – over deze actuele ruimtelijke thema’s met als doel de kwaliteit en de samenhang van Nederland als ruimtelijk systeem te dienen. Het college gaat zich de komende jaren met volle kracht inzetten voor een rijker, hechter en schoner Nederland.

CRA nieuw juli 2016

Verduurzaming

De verduurzaming van de landbouw is een belangrijke en omvangrijke transitie voor de komende decennia. Dit brengt grote kansen met zich mee voor het vergroten van de kwaliteit en diversiteit van het cultuurlandschap. Het College  wil het debat over de mogelijkheden van de verduurzaming van de landbouw stimuleren, onder meer door dit te voeden met ontwerpend onderzoek.

Website College van Rijksadviseurs

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top