10 ontwerpvisies voor de 5 grote steden in 2040

10 ontwerpvisies voor de 5 grote steden in 2040

Na 9 maanden onderzoek doen, ontwerpen aan en discussiëren over nieuwe manieren van stad maken, worden op 30 november in een feestelijke slotmanifestatie de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ gepresenteerd.

Gedurende 2018 is door ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.

Centrale vraag: Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijk milieus te creëren?

Ontwerpvisies voor 2040: noodzaak
In een tijdsgewricht waar het Parijsakkoord vraagt om snelle CO2-reductie, er een energieakkoord is gesloten, de klimaatadaptatie onderdeel is geworden van het Deltaprogramma en waar de woningbouwagenda vraagt om 1 miljoen nieuwe woningen, is het de hoogste tijd om na te denken hoe dit alles vorm te geven in onze steden. Projectleider Jutta Hinterleitner: “De ontwikkelingen met betrekking tot energietransitie, mobiliteit, het klimaat en circulariteit gaan zo snel, dat het noodzakelijk is om nu concreet aan de slag te gaan met de stad van de toekomst.”

Oplossingsrichtingen door multidisciplinaire ontwerpteams
Voor vijf stedelijke transformatiegebieden hebben telkens twee multidisciplinaire teams ontwerpend onderzoek gedaan naar integrale oplossingen voor de gestelde opgaven. Welke oplossingsrichting zien zij? Hoe verhoudt de stad van de toekomst zich tot innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties? Hoe zal de stad van de toekomst er dadelijk uit kunnen zien? En last but not least: welke aanbevelingen kunnen zij meegeven aan eenieder die nu en in de toekomst werkt aan onze steden?

Wat opvalt is dat de uitgangspunten zijn veranderd ten opzichte van pakweg 5 jaar geleden: de bestaande stad staat centraal, de positie van de auto is veranderd, en het is evident dat de klimaatverandering tot handelen dwingt. Mark Frequin, Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij het MinIenW: ‘Het is een vruchtbaar samenwerkingsproject geworden, waarin met veel passie en energie is samengewerkt tussen publieke en private partijen, tussen beleid, kennis en praktijk. Er ligt nu een fraai repertoire aan ontwerpvisies en transitieoplossingen die we gezamenlijk kunnen oppakken. Vanuit een ècht integrale samenwerking, weg van het koker- of sectordenken. Het is de hoogste tijd voor concrete stappen en werken aan systeem- en netwerkinnovaties. Anders halen we Parijs niet en krijgen we niet de steden van de toekomst die we willen.”

Projectpartners
De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-generaal Mobiliteit, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.

Eindhoven / Testlocatie Fellenoord

Het plan laat een opwaardering van zowel de regionale infrastructuur zien, die de verschillende Eindhovense campussen verbindt, als een grondige opknapbeurt van de plek zelf.
Stadmaken betekent een wisselwerking te beheersen tussen data, design en policy.

 

Utrecht / Testlocatie Stadsrand Oost

De stadsrand Oost van Utrecht krijgt – naast de recreatieve invulling gericht op bewegen – een waterbergende functie.
De grote wegen aan de oostrand van Utrecht worden in dit plan getransformeerd tot ‘armaturen’, waarlangs mensen zich vervoeren, maar waar ook de ontwikkeling van de stad zich voltrekt.

 

Den Haag / Testlocatie Central Innovation District (CID)

De sporen en wegen in het CID worden overbrugd met hoogkwalitatieve looproutes, die de verschillende delen van de stad aan elkaar smeden. Aan het vertikale park ligt een Biopolis, waar water wordt gezuiverd.
Nieuwe groene verbinding over de spoorzone, met op het nieuwe deck ruimte voor verdichting.

 

Rotterdam / Testlocatie Alexanderknoop

Rotterdam Alexander is in de toekomst een gezonde stad met een goed functionerende mobiliteitshub en met ruimte voor waterberging en biodiversiteit op het maaiveld en op de gebouwen.

In de stad van de toekomst vervagen de grenzen tussen het landschap en de stad zelf, tussen wat tijdelijk en permanent is en tussen internationale- en lokale structuren.

 

Amsterdam / Testlocatie Haven-Stad

Het interactiemilieu van Sloterdijk.
Binnen een robuust framework is er ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen.

Website BNA  

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top